Grading day white to yellow

Grading day white to yellow